ЗА COLONIA + СО АВТО ШКОЛА “ТИ – ЛА”

 

COLONIA + Ви нуди брзо и квалитетно оспособување на кандидати за возачи за АБ иМ категорија на моторни возила, мотори и мопеди во соработка со Авто Школата “ТИ-ЛА” од Велес. Научете да возите во една од најстарите Авто Школи во Македонија по редовна цена од 12.999 денари. Во цената се вклучени: 36 часови обукатеориска наставапробно тестирањепосредување за вадење на лекарско уверение и прва помошпомош при совладување на сите потешкотии при учење на тестовите… Возењето, освен исполнување на задоволството на единката од која потекнува ја поттикнува и потребата за извршување на секојдневните обврски. Пред почетокот на долгиот пат кој ќе го возите низ животот, се соочувате со предизвикот на тест со кој ќе докажете дека тој пат ќе го возите според одредени правила и според вашите можности. Тука доаѓа Авто Школата ТИ-ЛА” одВелес. Правилата ги обликуваат Вашите можности. Им даваат форма. Развојот на Вашите можности, преку професионални инструктори како што е Игор Чоков, достигнува степен каде слободно можете да се соочите со предизвиците на еден модерен возач. Професионалноста која е потребна да ја добиете, е и прашање на време – своевидно искуство. Но искуството што може да Ви го пренесе човек кој едноставно е посветен и специјализиран во однос на сообракајот, Ви овозможува секогаш да бидете чекор пред другите. Секако постои и можност за договор на одложено плаќање на 2 до 3 рати. За дополнителни информации Ви стојам на располагање.

**Донеси пријател (кандидат за возач), и добиј бесплатно користење на автомобил за полагање на полигон и градско возење.

Инструктор Игор Чоков,  сооб. тех. 072 274 034 (ONE оператор), 078 627 462 (VIP оператор), 043 239 373 (M.Tелеком).

е-mail:   chokov@macedonia.eu.org                                             cokov@yahoo.com

 

Извор: COLONIA +

Advertisements

ЗА COLONIA + СО АВТО ШКОЛА “ТИ – ЛА”

COLONIA + Ви нуди брзо и квалитетно оспособување на кандидати за возачи за АБ иМ категорија на моторни возила, мотори и мопеди во соработка со Авто Школата “ТИ-ЛА” од Велес. Научете да возите во една од најстарите Авто Школи во Македонија по редовна цена од 12.999 денари. Во цената се вклучени: 36 часови обукатеориска наставапробно тестирањепосредување за вадење на лекарско уверение и прва помошпомош при совладување на сите потешкотии при учење на тестовите… Возењето, освен исполнување на задоволството на единката од која потекнува ја поттикнува и потребата за извршување на секојдневните обврски. Пред почетокот на долгиот пат кој ќе го возите низ животот, се соочувате со предизвикот на тест со кој ќе докажете дека тој пат ќе го возите според одредени правила и според вашите можности. Тука доаѓа Авто Школата ТИ-ЛА” одВелес. Правилата ги обликуваат Вашите можности. Им даваат форма. Развојот на Вашите можности, преку професионални инструктори како што е Игор Чоков, достигнува степен каде слободно можете да се соочите со предизвиците на еден модерен возач. Професионалноста која е потребна да ја добиете, е и прашање на време – своевидно искуство. Но искуството што може да Ви го пренесе човек кој едноставно е посветен и специјализиран во однос на сообракајот, Ви овозможува секогаш да бидете чекор пред другите. Секако постои и можност за договор на одложено плаќање на 2 до 3 рати. За дополнителни информации Ви стојам на располагање.

**Донеси пријател (кандидат за возач), и добиј бесплатно користење на автомобил за полагање на полигон и градско возење.

Инструктор Игор Чоков,  сооб. тех. 072 274 034 (ONE оператор), 078 627 462 (VIP оператор), 043 239 373 (M.Tелеком).

е-mail:   chokov@macedonia.eu.org                                             cokov@yahoo.com

 

 

Извор: COLONIA +

Za COLONIA + so Avto Skola “TI-LA”

COLONIA + Vi nudi brzo i kvalitetno osposobuvanje na kandidati za vozaci za A , B  i  M  kategorija na motorni vozila, motiri i mopedi vo sorabotka so Avto Skolata  “TILA”  od Veles. Naucete da vozite vo edna od najstarite Avto Skoli vo Makedonija po redovna cena od 12.999denari. Vo cenata e vkluceno: 36 casovi obukateoretska nastava i probno testiranje. Pomos pri sovladuvanje na site poteskotii pri ucenje na testovite i posreduvanje za vadenje na lekarsko uverenie i prva pomos. Vozenjeto, osven ispolnuvanje na zadovolstvoto na edinkata od koja poteknuva ja potiknuva i potrebata za izvrsuvanje na sekojdnevnite obvrski. Pred pocetokot na dolgiot pat koj ke go vozite niz zivotot, se soocuvate so predizvikot na test so koj ke dokazete deka toj pat ke go vozite spored odredeni pravila i spored vasite moznosti. Tuka doaga Avto Skolata “TI-LA” od Veles. Pravilata gi oblikuvaat Vasite moznosti. Im davaat forma. Razvojot na Vasite moznosti, preku profesionalni instruktori kako sto e Igor Chokov, dostignuva stepen kade slobodno moze da se soocite so predizvicite na eden moderen vozac. Profesionalnosta koja e potrebna da ja dobiete e i prasanje na vreme – svoevidno iskustvo. No iskustvoto sto moze da Vi go prenese covek koj e ednostavno posveten i specijaliziran vo odnos na soobrakajot Vi ovozmozuva da bidete cekor pred drugite. Sekako postoi moznos za dogovor na odlozeno plakanje na 2 do 3 rati. Za dopolnitelni informacii Vi stoime na raspolaganje.

**Donesi prijatel (kandidat za vozac), i dobij besplatno koristenje na avtomobil, za polaganje na poligon i gradsko vozenje.

Instruktor Igor Chokov,   soob.tex.  072 274 034 (ONE operator), 078 627 462 (VIP), 043 239 373 (MT).

 mail:   chokov@macedonia.eu.org                                             cokov@yahoo.com

2012